Coaching

Coaching is een instrument dat kan worden ingezet om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarbij staat het werk centraal. Het gaat bij coaching altijd om het vergroten van het lerend en zelfsturend vermogen van de medewerker. De coach moedigt de medewerker aan om verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van zijn eigen problemen en zijn eigen keuzes te maken. Ook krijgt de medewerker (en zijn coach) zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden in zijn loopbaan en in zijn functie. Daardoor kunnen prestaties van de medewerker én de organisatie als geheel verbeteren.

Het doel van coaching is:

  • Het verkrijgen van inzicht in de eigen situatie, in eigen competenties en wensen voor de toekomst.
  • Het onderhouden en/of verbeteren van bestaande vaardigheden of aanleren van nieuwe specifieke vaardigheden. Deze nieuwe vaardigheden kunnen ook betrekking hebben op competenties die de huidige taak- en functie-inhoud overstijgen.
  • Het realiseren van een persoonlijk ontwikkelingsplan.


Het coachingstraject

Een coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken die de coach voert met een medewerker. In deze reeks gesprekken zijn verschillende fases te onderscheiden: vaststellen van de coachvraag, vaststellen van de huidige situatie, zoeken naar alternatieven, besluit nemen over de te volgen acties en het opstellen van een actieplan. Samen met de medewerker stelt de coach een “coachovereenkomst” op. Hierin staan afspraken over de duur van de coaching, het doel en de aanpak, welke resultaten aan het eind van het traject bereikt moeten zijn en over hoe een en ander wordt vastgelegd en geëvalueerd. Coaching begint met een intakegesprek waarin de coach samen met de gecoachte een goede coachvraag formuleert. Indien de gecoachte daar prijs op stelt, kan ook de opdrachtgever (leidinggevende of HR-manager) daarbij aanwezig zijn.

Uiteraard zijn de gesprekken voor coaching vertrouwelijk. In overleg met de gecoachte worden afspraken gemaakt over terugkoppeling naar de opdrachtgever. De gesprekken vinden doorgaans plaats op locatie van de opdrachtgever (on the job). Indien gewenst kunnen gesprekken plaatsvinden ten kantore van Selbach HRM advies in Deventer.

Selbach HRM advies biedt de volgende vormen van coaching aan:

  • Individuele coaching
  • Groepscoaching
  • Intervisie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Omgaan met conflicten
  • Het effectief aansturen van mensen
  • Tijdbeheer en stresshantering

 

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.